Terms of Use

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
ImmoWise: ImmoWise, ingeschreven bij de KvK onder nummer 66356377.
Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die ImmoWise voor of ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht.
Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van ImmoWise.nl, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot opdrachtgevers.
Opdrachtgever: de koper/verkoper van een woning, die via ImmoWise.nl een verzoek indient tot het vinden van de best presterende makelaar en die tevens de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Introductie: de opdrachtgever ontvangt via ImmoWise de introductie van de makelaar.
Artikel 1 Werkingssfeer
1.Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en andere eventuele rechtshandelingen gesloten tussen ImmoWise en de Gebruiker.
2.Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ImmoWise, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3.ImmoWise wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
4.Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden ImmoWise en de Gebruiker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
5.Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met ImmoWise zijn overeengekomen.
6.ImmoWise is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
Artikel 2 Introductie opdrachtgever en makelaar
1.ImmoWise fungeert als online platform en/of applicatie waar opdrachtgevers en top makelaars bij elkaar worden gebracht.
2.De opdrachtgever vult op de website een aantal basisvragen in betreffende de koop of verkoop van hun woning. Aan de hand van deze informatie tracht ImmoWise de best presterende makelaar voor de opdrachtgever te vinden.
3.Indien ImmoWise een Top makelaar heeft gevonden, zal ImmoWise de makelaar bij de opdrachtgever introduceren. De opdrachtgever kan de introductie accepteren of weigeren.
4.ImmoWise heeft slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een opdrachtgever door middel van of in verband met de ImmoWise of anderszins. ImmoWise is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
Artikel 3 Bemiddelingsovereenkomst
1.Indien de Gebruiker de introductie heeft geaccepteerd komt er tussen de Gebruiker en de makelaar een bemiddelingsovereenkomst tot stand.
2.De Gebruiker en/of de makelaar blijven zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opstellen en voor de inhoud van de bemiddelingsovereenkomst.
3.ImmoWise is niet verantwoordelijk voor het opstellen van de bemiddelingsovereenkomst. ImmoWise is niet betrokken bij de daadwerkelijke bemiddelingsovereenkomst en niet verantwoordelijk voor het tot stand komen van een bemiddelingsovereenkomst.
4.ImmoWise is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tot stand komen van de bemiddelingsovereenkomst tussen de Gebruiker en de makelaar. Tevens is ImmoWise nimmer aansprakelijk voor schade die de Gebruiker of makelaar ten gevolge van de bemiddelingsovereenkomst heeft geleden.
Artikel 4 Uitvoering werkzaamheden
1.ImmoWise zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.ImmoWise heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.De Gebruiker en de makelaar verstrekken tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de werkzaamheden of de Gebruiker en de makelaar redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering.
4.Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft ImmoWise het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
Artikel 5 Overmacht
1.ImmoWise is niet geboden tot het nakomen van enige verplichting mits zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan ImmoWise gebruikt maakt.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
1.De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. ImmoWise is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van ImmoWise.
2.ImmoWise is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker.
3.ImmoWise is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ImmoWise is uitgegaan van door de Gebruiker en/of makelaar verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ImmoWise kenbaar behoorde te zijn.
4.Indien ImmoWise aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ImmoWise beperkt tot maximaal € 7500 of tot het bedrag waarop de door ImmoWise aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat ImmoWise overeenkomstig de verzekering draagt.
5.De Gebruiker dient de schade waarvoor ImmoWise aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan ImmoWise te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
6.Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens ImmoWise vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
7.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ImmoWise of zijn ondergeschikten.
Artikel 7 Vrijwaring
1.De Gebruiker en/of makelaar vrijwaart ImmoWise voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Gebruiker en/of makelaar toerekenbaar is.
2.Indien ImmoWise uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker en/of makelaar gehouden ImmoWise zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van ImmoWise en derden komen verder voor rekening en risico van de Gebruiker en/of makelaar.
Artikel 8 Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens ImmoWise en de door ImmoWise (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Artikel 9 Communicatie
1.Door het aanmaken van een verzoek via ImmoWise, meldt de gebruiker zich aan voor de dienst van ImmoWise.
2.Communicatie betreffende deze dienst ontvangt de klant per e-mail en/of telefoon.
3.De Gebruiker kan zich te allen tijde schriftelijk afmelden en zal dan geen berichten meer ontvangen.
Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ImmoWise partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker en/of makelaar zijn woonplaats in het buitenland heeft.
2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Artikel 11 Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 66356377.

Tot stand gekomen op 16 maart 2016.

Algemene Voorwaarden ImmoWise, gevestigd aan de Olympisch Stadion 24, 1076 DE, te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 66356377.